banner
Aktuality

Vysvetlivky k vyúčtovaniu

Vysvetlivky k vyúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytu za rok 2018 k stiahnutiu.
27.05.2019 - viac >>

Ponuka nebytových priestorov na prenájom na ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci

Nebytové priestory sa nachádzajú v centre mesta Lučenec
14.01.2019 - viac >>

Pozvánka na seminár

Vzdelávanie poverených zástupcov vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy bytových domov, ktorý sa uskutoční dňa 6.11.2018 o 13:00 hodine v priestoroch Radnice, ul. Dr. Herza 1 v Lučenci.
31.10.2018 - viac >>

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
24.03.2018 - viac >>

SPOOL a. s. ponúka na predaj budovu bývalej Plavárne AQUASPOOL

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec, IČO 315 86 392 ponúka na predaj objekt : polyfunkčný dom bývalej prevádzky Plavárne AQUASPOOL, formou predaja verejnou výzvou záujemcom na predloženie najlepšej ponuky kúpnej ceny za odkúpenie predmetných nehnuteľností.

Stavba a pozemok vedený na LV č. 9244. Spoločne s prevádzkou plavárne sú predmetom predaja aj pozemky. Celková výmera pozemku vrátane zastavanej plochy je 7072 m2. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete susediacej nehnuteľnosti / voda, elektrina, kanalizácia / na základe dohody s vlastníkom susediacej nehnuteľnosti.

Bývalá prevádzka Plavárne AQUASPOOL sa nachádza mimo zastavaného územia Mesta Lučenec. V objekte sa nachádzajú bytové aj nebytové priestory, jedáleň, kuchyňa, 25 metrový plavecký bazén s automatickou úpravou / filtráciou / vody so zabudovaným osvetlením, fínska suchá sauna pre 8 osôb, telovýchovné a športové zariadenie. Ide o dvojpodlažnú budovu (stravovacia časť je na prízemí a ubytovacia časť s recepciou sa nachádza na poschodí). Budova má vlastnú kotolňu s dvomi biomasovými kotlami, ktorá bola v roku 2010 vybudovaná. V roku 2013 boli v rámci rekonštrukcie objektu menené niektoré pôvodné okná za plastové, vykurovacie telesá a prívodné vodovodné potrubie k bazénu. Súčasný technický stav nehnuteľnosti – nehnuteľnosť vyžaduje opravu. Budova sa predáva bez nábytku v ubytovacej časti Plavárne AQUASPOOL.

Objekt je vhodný aj na skladové priestory z dôvodu, že sa v zadnej časti budovy nachádza príjazdová rampa. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú objekty pre priemysel. Pozemok v zadnej časti areálu je ohradený oplotením z keramických plotových tvárnic na betónovom základe a murovanej podmurovke medzi murovanými piliermi. Spevnené plochy tvoria asfaltové komunikácie a chodníky vedľa objektu s prístupovou cestou do zadnej časti areálu. Prístup k nehnuteľnosti nie je ničím obmedzený.

Objekt môže mať rôzne využitie, je vhodný na kancelárske priestory, prevádzku reštaurácie s jedálňou, penzión, prevádzku wellness, ubytovanie a skladové priestory.

V budúcnosti sa uvažuje aj s výstavbou rýchlostnej komunikácie R2 v blízkosti objektu.

Podmienky predaja:

1. Záujemca (kupujúci) ponúkne kúpnu cenu nehnuteľnosti s nemožnosťou dodatočného zníženia navrhnutej kúpnej ceny z akéhokoľvek dôvodu.

2. SPOOL a.s. neurčuje minimálnu ponúkanú cena, nehnuteľnosti.

3. Návrh kúpnej ceny nehnuteľností musí byť predložený v písomnej forme v slovenskom jazyku a zo strany záujemcov je potrebné doručiť poštou, resp. do osobne na adresu spoločnosti SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec v uzavretom obale označenom názvom a sídlom záujemcu a heslom : „Ponuka Plaváreň AQUASPOOL – neotvárať!“

4. Nehnuteľnosti Plavárne AQUASPOOL je zo strany záujemcov možné obhliadnuť po predchádzajúcom dojednaní na tel. čísle: 0908 812 678, 047/4304101.

5. Výber najlepšej ponuky zo všetkých doručených návrhov kúpnej ceny sa vykoná na zasadnutí predstavenstva spoločnosti SPOOL, a.s., a najlepšia ponuka záujemcu bude predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Mesta Lučenec.

6. SPOOL a.s. uzavrie kúpnu zmluvu so subjektom, ktorého ponuku kúpnej ceny schváli Mestské zastupiteľstvo Mesta Lučenec. SPOOL a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť v prípade, ak to uzná za vhodné, všetky doručené návrhy kúpnej ceny a to hlavne vzhľadom na rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Lučenec.
06.11.2017 - viac >>

Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

Akciová spoločnosť SPOOL zorganizovla pre zákazníkov - zástupcov vlastníkov bytov Seminár o bývaní a správe bytových domov, ktorý sa konal pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
10.12.2015 - viac >>

Odborný seminár

Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy bytových domov, ktorý sa uskutoční dňa 21.5.2015 o 15:00 hodine vo Veľkej zasadačke - Mestský úrad Lučenec.
18.05.2015 - viac >>

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov formou zvýhodnených úverov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014.
08.01.2015 - viac >>

Seminár - Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov

organizije mestská a.s. SPOOL pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
05.11.2014 - viac >>

Seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov

Dňa 17.10.2012 sa v hoteli Reduta v Lučenci uskutočnil seminár organizovaný Združením bytového hospodárstva na Slovensku v spolupráci s Mestom Lučenec a správcovskou spoločnosťou SPOOL a.s Lučenec.
viac >>

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur úspešným vybavením podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov   V období neustáleho rast ...
viac >>

Verejné obstarávanie - výzvy na predloženie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac >>

Ceny komodit

Ceny komodít platných od 01.01.2018 podľa jednotlivých dodávateľov.
viac >>

Význam zatepľovania bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií
viac >>

inzercia

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
24.03.2018 - viac >>

Ponuka nebytových priestorov na prenájom na ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci

Nebytové priestory sa nachádzajú v centre mesta Lučenec
14.01.2019 - viac >>

Pozvánka na seminár

Vzdelávanie poverených zástupcov vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy bytových domov, ktorý sa uskutoční dňa 6.11.2018 o 13:00 hodine v priestoroch Radnice, ul. Dr. Herza 1 v Lučenci.
31.10.2018 - viac >>