banner

Ceny komodit

Úvod / Správa bytových domov

OZNÁMENIE CIEN KOMODÍT PRE ROK 2017

Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0089/2017/V z 09.12.2016 sa stanovuje cena vody dňom 01.01.2017. V zmysle vyhlášky URSO č. 225/2016 Z.z. a rozhodnutia URSO č. 0089/2016 sa s účinnosťou od 01.01.2017 stanovuje aj fixná zložka ceny za výrobu a dodávklu vody za rok od 14,40 € do 1544,40 € a za odvádzanie odpadovaj vody od 13,20 € do 1317,60 € v závislosti od DN vodomera. 

Dodávateľ
VEOLIA StVaPS a.s.
merná
jedn.
cena s DPH
rok 2016  
cena s DPH
od 01.01.2017
+ % navýšenia
- % zníženia
          Fixná zložka ceny s D/H/rok
stanovená podľa DN vopdomera
vodné + stočné  2,72196 €
 2,544600 € -6,52  
povrchová voda, stočné 1,31796 € 1,255680 € -4,73 od 13,20 € do 1317,60 €
výroba a dodávka vody  1,40400 € 1,288920 € -8,2 od 14.40. € do 1544,40 €

Na základe Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0082/2017/T z 04.11.2016, č. 0,305/2017/T z 20.12.2016, č. 0155/2017/T zo dňa 16.11.2016 a č. 0247/2017/T zo dňa 30.11.2016 sa stanovuje cena tepla od 01.01.2017 pre jednotlivých dodávateľov tepla. 

Dodávateľ tepla zložka
ceny/MJ 

cena s DPH
rok 2016


cena s DPH
od 01.01.2017

+ % navýšenia
- % zníženia
 

Veolia Energia Lučenec, a.s.

var./kWh 0,06528 € 0,05844 € -10,48
fix./kW 210,00000 € 210,00000 €
0,00
SBD Lučenec
var./kWh 0,06888 € 0,068408 € -6,97
fix./kW 153,83556 € 201,70608 € 31,12
STEFE THS s.r.o. Revúca
var./kWh 0,06660 € 0,05508 €  -17,30
fix./kW 257,18694 € 321,55884 € 25,03

 

Dodávateľ merná
jedn.
cena s DPH
rok 2016
cena s DPH
rok 2015
+ % navýšenia
- % zníženia
SSE a.s. Žilina
cena za dodávku elektriky jednotarif
MWh 46,4080 € 44,1600 € -2,75