banner

Domové schôdze

Úvod / Správa bytových domov

Bytový dom
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Vajanského 30-36, Vargova 1, Tuhárke námestie 1,2
22.02.2017 1600hod. ZŠ Vajanského
 Rúbanisko III/5
15.03.2017
1700 hod. 
 bytový dom
 Rúbanisko I/23-27
15.03.2017
1630 hod. 
 bytový dom
 Daxnerova 5
15.03.2017
1600 hod.
 bytový dom
 Daxnerova 6
15.03.2017
1600 hod.
 bytový dom
       
       
       
     
     
SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

ako správca bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu vlastníkov bytov bytového domu na adrese Rúbanisko I/23,24,25,26,27, Lučenec


    Schôdza sa uskutoční dňa 15. marca 2017 o 16,30 hod. vo vchode č. 25 s nasledovným programom:


1/ Zahájenie – oboznámenie s programom.
2/ Schválenie overovateľa zápisnice.
3/Správa o stave a použití finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016, predkladaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh opráv na rok 2018 v zmysle §-u 8a ods. 2 zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4/ Dodržiavanie požiarnej bezpečnosti v spoločných priestoroch bytového domu.
5/ Rekonštrukcia okapového chodníka.
6/ Maľovanie spoločných priestorov vo vchode č. 27.
7/ Schválenie spôsobu vyúčtovania v súlade s novou vyhláškou č. 240/2016 Z. z., ktorou sa stanovuje spôsob rozúčtovania TÚV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítania tepla a zároveň sa ruší vyhláška 630/2005 Z.z
8/ Rôzne.
9/ Záver.

     V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

 Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.                            

SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

ako správca bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov zvoláva
schôdzu vlastníkov bytov bytového domu na adrese Rúbanisko III/5, Lučenec


    Schôdza sa uskutoční dňa 15. marca 2017 o 17,00 hod. vo Vašom bytovom dome s nasledovným programom:


1/ Zahájenie – oboznámenie s programom.
2/ Schválenie overovateľa zápisnice.
3/Správa o stave a použití finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016, predkladaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh opráv na rok 2018 v zmysle §-u 8a ods. 2 zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4/ Dodržiavanie požiarnej bezpečnosti v spoločných priestoroch bytového domu.
5/ Schválenie financovania opravy dverí na zadnom schodisku.
6/ Rekonštrukcia osvetlenia v spoločných priestoroch.
7/ Schválenie komisie na výber zhotoviteľa prác – osvetlenie v spoločných priestoroch.
8/ Schválenie premontáže PRVN.
9/ Schválenie spôsobu vyúčtovania v súlade s novou vyhláškou č. 240/2016 Z. z., ktorou sa stanovuje spôsob rozúčtovania TÚV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítania tepla a zároveň sa ruší vyhláška 630/2005 Z.z
10/ Rôzne.
11/ Záver.

     V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

                            


SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

ako správca bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov zvoláva
schôdzu vlastníkov bytov bytového domu na adrese Daxnerova č. 6, Lučenec


    Schôdza sa uskutoční dňa 15. marca 2017 o 16,00 hod. vo Vašom bytovom dome s nasledovným programom:


1/ Zahájenie – oboznámenie s programom.
2/ Schválenie overovateľa zápisnice.
3/Správa o stave a použití finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016, predkladaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh opráv na rok 2018 v zmysle §-u 8a ods. 2 zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4/ Dodržiavanie požiarnej bezpečnosti v spoločných priestoroch bytového domu.
5/ Informácia o obnove bytového domu.
6/ Schválenie spôsobu vyúčtovania v súlade s novou vyhláškou č. 240/2016 Z. z., ktorou sa stanovuje spôsob rozúčtovania TÚV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítania tepla a zároveň sa ruší vyhláška 630/2005 Z.z
7/ Rôzne.
8/ Záver.

     V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

                            SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

ako správca bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov zvoláva
schôdzu vlastníkov bytov bytového domu na adrese Daxnerova č. 5, Lučenec


    Schôdza sa uskutoční dňa 15. marca 2017 o 16,00 hod. vo vchode Daxnerova č. 6 s nasledovným programom:


1/ Zahájenie – oboznámenie s programom.
2/ Schválenie overovateľa zápisnice.
3/Správa o stave a použití finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2016, predkladaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, návrh opráv na rok 2018 v zmysle §-u 8a ods. 2 zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4/ Dodržiavanie požiarnej bezpečnosti v spoločných priestoroch bytového domu.
5/ Informácia o obnove bytového domu.
6/ Schválenie spôsobu vyúčtovania v súlade s novou vyhláškou č. 240/2016 Z. z., ktorou sa stanovuje spôsob rozúčtovania TÚV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítania tepla a zároveň sa ruší vyhláška 630/2005 Z.z
7/ Rôzne.
8/ Záver.

     V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.