banner

Kompostáreň

Úvod / Služby

         Regionálna kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v časti Dolná Slatinka.

         Toto zariadenie je určené na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v rámci nakladania s odpadmi pre zvozovú oblasť mesta Lučenec. Samotné spracovanie odpadu kompostovaním, prebieha za pomoci aeróbneho fermentora. Ide o kontrolovaný a riadený, prevažne aeróbny (za prítomnosti kyslíka) mikrobiálny proces.

          V zariadení kompostárne bola dňa 24.10.2011 zahájená skúšobná prevádzka, počas ktorej sa bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný v meste Lučenec. Materiál dovezený na spracovanie je obsluhou prekontrolovaný, odvážený, zaevidovaný a uložený na vyhradené miesto. Následne je pripravovaný na ďalšie spracovanie.

           V súčasnosti materiál na spracovanie dováža do Kompostárne firma Ecofemina Lučenec, ktorá sa stará o verejnú zeleň v meste. Dovážajú odpadové rastlinné tkanivá ako pokosená tráva, opadané lístie, orezaná haluzina. Služby Kompostárne budú môcť využívať aj obyvatelia mesta Lučenec a dovážať na spracovanie odpad zo svojich záhrad.

Podmienky prijatia BRO do Kompostárne na zhodnotenie.

Odpad, ktorý bude prijatý na zhodnotenie do kompostárne

   -   nesmie byť navzájom pomiešaný podľa čísel Katalógu odpadov

   -   nesmie obsahovať žiadne cudzorodé látky ako: zemina, kamene, sklo, guma, kovy, plasty …

   -    odpad nesmie byť kontaminovaný toxickými a ropnými látkami ako: oleje, nafta, riedidlá, farby, moridlá …

   -   odpad nebude prijatý v rôznych vreciach,obaloch, alebo zviazaný rôznymi motúzmi alebo drôtmi.
       Pred odovzdaním musí byť z nich vysypaný a rozviazaný.


Zoznam odpadov s ktorými sme oprávnení nakladať
Číslo odpadu
Názov odpadu
02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu, alebo spracovanie
02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu, alebo spracovanie
03 01 01  Odpadová kôra a korok
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové (drevovláknité)
  dosky, dyhy, a iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 037
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad
20 03 02 Odpad z trhovísk

Rozhodnutie o vydaní súhlasu na prevádzkovanie kompostárne.

Rozhodnutie - Súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Lučenec Kompostáreň BRO.
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku z 1.6.2016.

Rozhodnutie - Súhlas na vydanie Prevádzkového poriadku zaradenia nas zhodnocovanie odpadov - Lučenec Kompostáreň BRO.

Rozhodnutie o vydaní súhlasu na prevádzkovanie kompostárne.

Prevádzková doba Kompostárne

pondelok            od 7:30 do 15:30

utorok                od 7:30 do 15:30

streda                od 7:30 do 15:30

štvrtok               od 7:30 do 15:30

piatok                od 7:30 do 15:30