banner

Letné kúpalisko

Úvod / Športoviská

 Ranné a Večerné plávanie je od 17.08.2018 do konca sezóny zrušené!

Ukončenie letnej sezóny 2018 bude dňa 30.08. (štvrtok)!

Od 31.08.2018 (piatok) bude letné kúpalisko zatvorené!

(Ďakujem za vašu priazeň, tešíme sa na Vás opäť o rok)

Otváracie hodiny
Pondelok
09:00 - 19:00 hod.

Utorok

09:00 - 19:00 hod.

Streda 09:00 - 19:00 hod.
Štvrtok

09:00 - 19:00 hod.

Piatok 09:00 - 19:00 hod.
Sobota 09:00 - 19:00 hod.
Nedeľa 09:00 - 19:00 hod.

  Ranné a Večerné plávanie (vyhradené pre plavcov)

  je od 17.08.2018 do konca sezóny zrušené!

  Po., St., Pi. / 07:00 - 09:00 hod.

  Ut., Št., So. / 19:30 - 21:00 hod.

(v prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené, info na čísle 0907 806 425)

Cenník vstupeniek platný od 01.06.2017

Celodenný vstup Jeden vstup
Deti do 6 rokov* 1,50 €
Deti do 15 rokov* 2,00 €
Nad 15 rokov 3,00 €
Dôchodcovia (od 62 rokov) / ZŤP** 1,50 €
Rodinný vstup3 (2 x nad15r.+1 x do15r.) 7,00 €
Rodinný vstup4 (2 x nad15r.+2 x do15r.) 8,00 €
Vstup po 16:00 hod. Jeden vstup
Deti do 6 rokov* 1,00 €
Deti do 15 rokov* 1,50 €
Nad 15 rokov 2,00 €
Dôchodcovia (od 62 rokov) / ZŤP** 1,00 €

Ranné a Večerné plávanie

Jeden vstup

Po., St., Pi. od 07:00 do 09:00 hod.

Ut., Št., So. od 19:30 do 21:00 hod.

2,00 €

2,00 €

 Zľavnené vstupné Jeden vstup
Organizované skupiny nad 12 osôb
50% zľava

Permanentky

týždňová 2 týždňová
Deti do 6 rokov* 7,00 €/os. 11,00 €/os.
Deti do 15 rokov* 10,00 €/os. 16,00 €/os.
Nad 15 rokov 16,00 €/os. 24,00 €/os.
Dôchodcovia (od 62 rokov) / ZŤP** 7,00 €/os. 11,00 €/os.
Rodinná3(2 x nad15r.+1 x do 15r.) 35,00 €/os. 50,00 €/os.
Rodinná4(2 x nad15r.+2 x do 15r.) 40,00 €/os. 55,00 €/os.

*vstup do 15 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby, ktorá za dieťa plne zodpovedá!

**doprovod osoby s preukazom ZŤP má vstup zdarma len v prípade, ak je doprovod nutný v preukaze uvedený!

Cenník služieb platný od 01.06.2017

Zapožičiavanie

cena

Lehátko*** 2,00 €/deň+zál.3€
Slnečník*** (vrátane 2 ks lehátok)

4,00 €/deň+zál.3€

Plážové tienidlo*** 1,00 €/deň+zál.3€
Skrinka na veci***

1,00 €/deň+zál.3€

Lopta*** (Basket., Futbal., Volejbal.) 2,00 €/hod.+zál.3€
Stolnotenisové rakety*** (2 ks) 2,00 €/hod.+zál.3€
Stolnotenisové rakety*** (4 ks)  4,00 €/hod.+zál.3€
Turbo-bedmintonové rakety*** (2 ks) 

4,00 €/hod.+zál.3€

Parkovanie bicykla v areáli (monitorované) 1,00 €/deň
Trampolína zdarma

*** záloha za zapožičanie zariadenia Vám bude po jeho odovzdaní v nepoškodenom stave vrátená v pokladni!

 

Všeobecné pravidlá a zásady správania sa návštevníkov

letného umelého kúpaliska:

 

Predmetné pravidlá slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom areáli.

Návštevník kúpaliska je v povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných návštevníkov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov kúpaliska.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené pri vstupe do areálu kúpaliska. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do areálu mimo otváracích hodín.

 

 • Vstup je povolený až po otvorení prevádzky a nástupe služby vykonávajúceho plavčíka
 • V prípade porušenia prevádzkového poriadku bude návštevník z areálu letného umelého kúpaliska vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného
 • Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin, vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z Prevádzkového poriadku umelého letného kúpaliska a zo všeobecných pravidiel Prevádzky umelého letného kúpaliska výnimky
 • Vstup do areálu letného umelého kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou, ktorú si návštevník zakúpi pri pokladni
 • Zakúpením vstupenky sa návštevník dobrovoľne podriaďuje ustanoveniam prevádzkového poriadku, všeobecným pravidlám   a pokynom personálu letného umelého kúpaliska
 • Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ne plne zodpovedá
 • Za poranenie, ktoré si návštevník spôsobí nedodržiavaním prevádzkového poriadku správa letného umelého kúpaliska nenesie zodpovednosť
 • Prevádzkovateľ neručí za odcudzené veci zo skriniek a areálu letného umelého kúpaliska

 

Návštevník prevádzky letného umelého kúpaliska je povinný: 

 

 • Prejsť do príslušnej šatne, v príslušnej šatni sa prezliecť do čistých plaviek
 • Šatstvo a obuv si návštevník zoberie zo sebou, prípadne odloží do šatňovej skrinky umiestnenej pri vstupnej bráne
 • V prípade straty kľúča od skrinky či poškodenia zámky sa zaplatí pokuta
 • Pred vstupom do bazéna osprchovať sa (rovnako po použití WC)
 • Dodržiavať pokyny plavčíka
 • Dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch areálu
 • Šetrne zaobchádzať so zariadeniami kúpaliska a nepoškodzovať jeho priestory
 • V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zamestnancov kúpaliska
 • Neodkladne informovať zamestnancov kúpaliska v prípade zdravotných problémov
 • Opustiť priestory bazéna najneskôr 15 minút pred koncom prevádzkovej doby 
 • Rešpektovať pokyny personálu a zároveň dodržiavať pokyny, príkazy, zákazy na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi
 • Každú škodu spôsobenú úmyselne a z nedbanlivosti na zariadení alebo majetku nahradiť správe letného umelého kúpaliska v plnej miere

 

Zákaz vstupu do areálu letného umelého kúpaliska platí pre:

 

 • Osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok
 • Osoby so zvieratami
 • Osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov
 • Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné, alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (vedúci referent)
 • Osoby špinavé, v znečistenom oblečení

 

V areáli letného umelého kúpaliska je zakázané:


 • Fajčenie mimo fajčiarskeho kútiku
 • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • Fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby - vedúci referent)
 • Vytvárať nadmerný hluk a svojim správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov
 • Behať (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí)
 • Používanie šampónov, telových prípravkov prípadne iný drogistický tovar mimo spŕch
 • Používanie holiacich prostriedkov
 • Vstupovať do bazéna so žuvačkou
 • Konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy mimo miest na to určených
 • Zasahovať do technického vybavenia
 • Žiadať od zamestnancov kúpaliska služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku, respektíve všeobecným pravidlám