banner

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

Úvod / Inzercia

SPOOL  a.s. ponúka na odpredaj:

Stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci súpisné číslo stavby 1324, 35 bytová jednotka nachádzajúca sa na parcele C KN č. 3525/3 zapísaná na LV č. 6186 pre katastrálne územie Lučenec. Súčasťou BD  nie je kamenné oplotenie.  Najnižšie podanie, za ktoré je možné stavbu odkúpiť je 130 000,- € čo predstavuje všeobecnú hodnotu stavy stanovenú znaleckým posudkom.

Stavba súpisné číslo 1324 je bez pozemku, no podmienkou odpredaja stavby zo strany spoločnosti SPOOL a.s. je, že kupujúci stavby zároveň so stavbou odkúpi aj pozemky pod stavbou a v jej okolí, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Lučenec a to parcelu CKN č. 3525/3 o výmere 2420 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a parcelu CKN č. 3526/1 o výmere 159 m2, záhrady,  za kúpnu cenu 10,25 €/m2, spolu za celú výmeru 2579 m2 za kúpnu cenu 26.434,75 €. Zmluvu na predaj pozemkov s kupujúcim bude uzavierať Mesto Lučenec.

Cenové ponuky zasielajte na adresu SPOOL, a.s., Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec s označením neotvárať – cenová ponuka Gorkého 18.