banner

Ponuka nebytových priestorov na prenájom na ulici Masarykovej 11

Úvod / Inzercia

SPOOL  a. s.  Lučenec ponúka do nájmu voľné nebytové priestory nachádzajúce sa v centre mesta  na ulici Masarykovej 11 v Lučenci (bývalý svadobný salón)  o celkovej výmere  58 m2.

Nebytový priestor pozostáva z predajne o výmere 51,70 m2 a sociálneho zariadenia o výmere 6,30 m2 .

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 047/4304 113 – Mgr. Hulinová,  047/4304 101 – Bc. Valachová. 

Adresa na zasielanie žiadostí o nájom nebytových priestorov: 

               SPOOL a. s.

               Dr. Herza 23

               984 01 Lučenec

Písomná žiadosť musí obsahovať:

-        označenie záujemcu (meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto  podnikania)

-        stručný podnikateľský zámer v prenajímaných nebytových priestoroch

-        doklad o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra)

-        kontaktnú adresu, telefonický kontakt

-        ponukovú  cenu nájomného za 1 m2  nebytových priestorov za rok (minimálna cena nájmu 100,0 €/ m2 /rok)

-        prípadné ďalšie skutočnosti týkajúce sa nájomného vzťahu.