banner

Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

Úvod / Aktuality

Akciová spoločnosť SPOOL zorganizovla pre zákazníkov - zástupcov vlastníkov bytov Seminár  o bývaní a správe bytových domov, ktorý sa konal pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.

Organizovanie odborných seminárov sa stáva tradíciou, ktorú odštartovala a.s. SPOOL v roku 2012.

Seminára sa okrem vlastníkov bytov zúčastnili výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstbva na Slovensku Ing. Anna Krajčiová a zástupcovia správcovských organizácií Bytherm Poltár, Mestská bytová správa Rimavská Sobota a Filbyt Fiľakovo, ktoré sú členmi Združenia  bytového hospodárstva na Slovensku.

Cieľom seminára bolo informovať zástupcov vlastníkov bytov o legislatívnych zmenách týkajúcich sa právnych predpisov súvisiacich s výkonom správy a prevádzky bytových domov ako aj o možnostiach ich obnovy  a modernizácie financovaných s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

Program seminára:

 • Prezentácia účastníkov
 • Otvorenie seminára, Ing. Eva Vasilová riaditeľka SPOOL a.s.
 • Príhovor primátorky mesta Lučenec, PhDr. Alexandra Pivková
 • Zabezpečenie ochrany osobných údajov  v podmienkach správy bytových domov, JUDr. Marcela Macová
 • Základné zmeny v novele zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a pripravovanej  vyhlášky MHSR o rozpočítaní  tepla,  Ing. Anna Krajčiová, riaditeľka ZBHS
 • Význam hydraulického vyregulovania TÚV a doregulovania systému UK po významnej obnove  bytových domoch,  Ing. Stanislav Šantavý
 • Výhody diaľkového odpočtu dát  pomerových rozdeľovačov a vodomerov, Peter Jančula, ista Slovakia s.r.o. Bratislava               
 • Význam a potreba  poistenia bytových domov, uplatnenie poistných udalostí v rámci uzatvorenej  poistky, Mgr. Štefan Francisti
 • Súčasný technický stav výťahov, bezpečnosť prevádzky a potreba ich modernizácie a rekonštrukcie -  možnosti financovania z prostriedkov ŠFRB, SLOVAKIA LIFT s.r.o. Banská Bystrica, Ing. Jozef Novotný                                  
 • Význam montáže KOST a jej vplyv na znižovanie nákladov na teplo, Ing. Mražík Ladislav, Veolia-Energia a.s.
 • Postup pri stavebných  úpravách  v bytových domoch, bytoch a nebytových priestoroch, povinnosti  vlastníka  pri rekonštrukciách,  Mgr. Roman Anderle, MsÚ
 • Prezentácia firmy BAUMIT - Samočistiaca omietka Baumit NanoporTop, Ing.  Monika Štefancová, Baumit Slovakia
 • Diskusia 
 • Záver