banner

Seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov

Úvod / Aktuality

Dňa 17.10.2012 sa v hoteli Reduta v Lučenci uskutočnil seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov organizovaný Združením bytového hospodárstva na Slovensku pod záštitou primátorky Mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej v spolupráci s Mestom Lučenec a správcovskou spoločnosťou  SPOOL a.s Lučenec. 

Seminár bol  určený predovšetkým pracovníkom správcovských spoločností, ako aj zástupcom vlastníkov, vlastníkom bytov a nebytových priestorov, predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, členom Rady spoločenstiev a širokej laickej a odbornej verejnosti.

Po úvodnom privítaní prítomných prednostom MsÚ Lučenec Ing. Igorom Kornietom na seminári  odzneli príspevky Ing. Miloša Hajdina  z MDVRR SR – sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja o príprave nového zákona pre správu bytových domov a nehnuteľností a možnosti pomoci štátu pri ich obnove a rekonštrukcii;  Ing. Miroslava Horečného riaditeľa VVUPS-NOVA, TSUS n. o. o súčasnom stave panelových a bytových domov a nutnosti ich rekonštrukcie, obnovy a zateplenia; Ing. Dagmar Dikovej vedúcej odboru KSÚ Banská Bystrica o obnove bytových domov, prestavbe bytov vlastníkov, spoločných priestorov, nebytových priestorov a plnenie požiadaviek stavebných úradov; Ing. Anny Krajčiovej viceprezidentky ZBHS o problémoch správy bytového domu správcom alebo spoločenstvom vlastníkov; Ing. Evy Vasilovej riaditeľky a.s. SPOOL Lučenec o hlavných dôvodoch nespokojnosti vlastníkov bytov s ročných vyúčtovaním nákladov za teplo, TÚV, SV, elektrickej energie a ostatných služieb súvisiacich s bývaním a o uplatňovaní §-u 7 vyhlášky 358/2009 Z. z. v praxi; Ing. Petra Weissa – Techem s.r.o. Bratislava o spoľahlivosti a životnosti PRVN, alebo určených meradiel tepla a možnosti automatizovaného odčítavania ich údajov; Ing. Mjr. Petra Petráša riaditeľa OR HaZZ Lučenec o povinnosti správcu na úseku ochrany pred požiarmi a sankciami za ich nesplnenie; Ing. Milana Holinďáka vedúceho oddelenia ALLIANZ a.s. o postení domu a bytu; zástupcu spoločnosti BMS s.r.o. Bratislava o meračoch a meradlách v bytovom dome a potrebe ich a povinnosti ich kontroly a ciachovania; zástupcu spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bratislava o výťahoch v panelových bytových domoch, ich životnosti, povinnosti kontroly, revízie a možnostiach ich opráv, prípadnej výmeny za nové.