banner

SPOOL a. s. ponúka na predaj budovu bývalej Plavárne AQUASPOOL

Úvod / Aktuality

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec, IČO 315 86 392 ponúka na predaj objekt : polyfunkčný dom  bývalej prevádzky Plavárne AQUASPOOL, formou predaja verejnou výzvou záujemcom na predloženie najlepšej ponuky kúpnej ceny za odkúpenie predmetných nehnuteľností.

Stavba a pozemok  vedený na LV č. 9244. Spoločne s prevádzkou plavárne sú predmetom predaja aj pozemky. Celková výmera pozemku vrátane zastavanej plochy je 7072 m2. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete  susediacej nehnuteľnosti / voda, elektrina, kanalizácia / na základe dohody s vlastníkom susediacej nehnuteľnosti.

Bývalá prevádzka Plavárne AQUASPOOL sa nachádza mimo zastavaného územia Mesta Lučenec. V objekte sa nachádzajú bytové aj nebytové priestory, jedáleň, kuchyňa, 25 metrový plavecký bazén s automatickou úpravou / filtráciou / vody so zabudovaným osvetlením, fínska suchá sauna pre 8 osôb, telovýchovné a športové zariadenie. Ide o dvojpodlažnú budovu (stravovacia časť je na prízemí a ubytovacia časť s recepciou sa nachádza na poschodí). Budova má vlastnú kotolňu s dvomi biomasovými kotlami, ktorá bola v roku 2010 vybudovaná. V roku 2013 boli v rámci rekonštrukcie objektu menené niektoré pôvodné okná za plastové, vykurovacie telesá a  prívodné vodovodné potrubie k bazénu. Súčasný technický stav nehnuteľnosti – nehnuteľnosť vyžaduje opravu. Budova sa predáva bez nábytku v ubytovacej časti Plavárne AQUASPOOL.

Objekt je vhodný aj na skladové priestory z dôvodu, že sa v zadnej časti budovy nachádza príjazdová rampa. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú objekty pre priemysel. Pozemok v zadnej časti areálu je ohradený oplotením z keramických plotových tvárnic na betónovom základe a murovanej podmurovke medzi murovanými piliermi. Spevnené plochy tvoria asfaltové komunikácie a chodníky vedľa objektu s prístupovou cestou do zadnej časti areálu. Prístup k nehnuteľnosti nie je ničím obmedzený. 

Objekt môže mať rôzne využitie, je vhodný na kancelárske priestory, prevádzku reštaurácie s jedálňou, penzión, prevádzku wellness, ubytovanie a skladové priestory. 

 V budúcnosti sa uvažuje aj s výstavbou rýchlostnej komunikácie R2 v blízkosti objektu.

Podmienky predaja:

1.            Záujemca (kupujúci)  ponúkne kúpnu cenu nehnuteľnosti  s nemožnosťou dodatočného zníženia navrhnutej kúpnej ceny z akéhokoľvek dôvodu.

2.            SPOOL a.s. neurčuje  minimálnu ponúkanú cena, nehnuteľnosti.

3.            Návrh kúpnej ceny nehnuteľností musí byť predložený v písomnej forme v slovenskom jazyku a zo strany záujemcov je potrebné doručiť poštou, resp. do osobne na adresu spoločnosti SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec v uzavretom obale označenom názvom a sídlom záujemcu a heslom : „Ponuka Plaváreň AQUASPOOL – neotvárať!“

4.            Nehnuteľnosti Plavárne AQUASPOOL je zo strany záujemcov možné obhliadnuť po predchádzajúcom dojednaní na tel. čísle: 0908 812 678, 047/4304101.

5.            Výber najlepšej ponuky zo všetkých doručených návrhov kúpnej ceny sa vykoná na zasadnutí predstavenstva spoločnosti SPOOL, a.s., a  najlepšia ponuka záujemcu bude predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Mesta Lučenec.

6.            SPOOL a.s. uzavrie kúpnu zmluvu so subjektom, ktorého ponuku kúpnej ceny schváli Mestské zastupiteľstvo Mesta Lučenec. SPOOL a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť v prípade, ak to uzná za vhodné, všetky doručené návrhy kúpnej ceny a to hlavne vzhľadom na rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Lučenec.