banner

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur

Úvod / Aktuality

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur úspešným vybavením podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov

 

V období neustáleho rastu cien za energie a nárastu životných nákladov sa vlastníci bytových domov čoraz viac začínajú zaoberať otázkou úspor na bývanie. Jednou z možností ako tieto úspory dosiahnuť je obnova bytových domov - výmena okien, zateplenie a pod. V našom meste pribúda čoraz viac vynovených, zrekonštruovaných bytových domov. Je to iste aj zásluhou ich správcu a.s. SPOOL, ktorý pomáha vlastníkom bytov s výhodným financovaním obnovy prostredníctvom ŠFRB.  A.s. SPOOL v Lučenci spravuje 3319 bytov.  

Výhodou podpory zo ŠFRB oproti komerčným úverom pri financovaní obnovy bytových domov je 1 % úroková sadzba počas celej doby splácania úveru . Komerčné úvery sú poskytované s vyššou  úrokovou sadzbou, pri 5 ročnej fixácii sa pohybujú okolo 4,5 %, pri 15 ročnej okolo 5,35 % .   Úspory, ktoré vlastníci získajú financovaním obnovy z úveru ŠFRB oproti komerčnému sa blížia k státisícom eur v niektorých prípadoch sú aj vyššie. Úročenie komerčného úveru sa môže počas jeho splácania meniť, čo ovplyvňuje výšku splátky aj preplatenosť úveru, ale pri úvere zo ŠFRB sa úroková sadzba 1 % nemení počas 20 ročnej splatnosti.

Vlastníkom bytov, ktorí realizovali obnovu bytového domu v roku 2012 sme ušetrili cca 526240,- €, čo predstavuje priemernú úsporu 1411,- € na byt,  oproti  financovaniu obnovy bytových domov prostredníctvom komerčných úverov.  Podarilo sa nám  znížiť aj   ceny zatepľovacích prác a s nimi súvisiacich rekonštrukčných prác, ktoré po výberových konaniach oproti  cenám v roku 2010  poklesli v priemere o 29,7 %.        

Podmienky a kritériá, ktoré musí žiadateľ splniť voči ŠFRB sú náročné  na čas, ale aj kvalitu spracovania množstva dokladov a pri prvom pochybení sú žiadosti vrátené  žiadateľovi. O tom, že to nie je jednoduché svedčí aj množstvo vrátených projektov. Niektorí správcovia bytových domov volia ľahšiu cestu financovania obnov prostredníctvom komerčných úverov, ale pre vlastníkov drahšiu.   Spôsob financovania rekonštrukcie  bytového domu  schvaľujú v konečnom dôsledku vlastníci bytového domu. V prípade vzatia úveru je to 2/3 väčšina vlastníkov. Našou snahou je zabezpečiť pre spravované  bytové domy v Lučenci, čo najvýhodnejšie financovanie ich obnovy   s využitím  úverov predovšetkým zo Štátneho fondu rozvoja bývania  a dotácií.

Výhodnú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2012 sme získali pre 5 projektov  u ktorých sme začali s prípravou ešte v roku 2011. Jeden projekt sme  zasielali v auguste na základe požiadavky vlastníkov bytov a je v štádiu vybavovania. Nie každý správca bytových domov sa môže pochváliť takou úspešnosťou pri vybavovaní žiadostí .  Podpora zo ŠFRB je nenárokovateľná  a teda nemusí byť poskytnutá aj napriek tomu, že žiadosti spĺňajú všetky náležitosti.

V roku 2012   ŠFRB schválil a.s. SPOOL na obnovu 5 bytových domov  1096000,- € v ktorých je celkom 373 bytov. Mesto skrášlia ďalšie obnovené bytové  domy  na Rúbanisku II č. 16-18, Rúbanisku II č. 43-48, Čajkovského ul.10,12,14  Štúrovej ul. č.1,3,5,7, ktoré sú tesne pred skolaudovaním. Bytový dom  na ul. M.R. Štefánika č. 14 v Lučenci sa začal obnovovať v septembri, kedy ŠFRB  schválil a.s. SPOOL aj túto žiadosť. V súčasnosti už prebieha komplexná obnova tohto bytového domu výmenou bytových okien, čo určite ocenia vlastníci bytov,  pre nezanedbateľné  finančné úspory. Ostatné práce  budú vykonávané pokiaľ to umožní počasie, ale stavba s najväčšou pravdepodobnosťou bude ukončená a skolaudovaná z časových dôvodov až v budúcom roku.