banner

SPOOL - úspešný žiadateľ o dotáciu

Úvod / Aktuality

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytne pre žiadateľa a.s. SPOOL,  nenávratnú dotáciu vo výške 17 010,00 € na obnovu  bytového  domu na Mierovej ulici 4,6 v Lučenci v zmysle zákona č.  443/2010 Z. z.  Dotácia bude použitá na odstránenie systémových porúch štítu bytového domu  a lodžií, ktorá pokryje ½ nákladov z rozpočtu. Správca bytového domu  SPOOL tak ušetril vlastníkom nemalé finančné prostriedky. Tie   môžu využiť  na   zníženie výšky  úveru z ktorého financujú obnovu, alebo na  modernizáciu  výťahu, prípadne vynovenie interiéru bytového domu, záleží len na ich rozhodnutí. Našou snahou je zabezpečiť pre spravované bytové domy, čo najvýhodnejšie financovanie obnovy  bytových domov s využitím  úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania  a dotácií. Úroková sadzba pri úvere zo ŠFRB je 1 % počas celej doby splácania úveru . Komerčné úvery sú poskytované s vyššou  úrokovou sadzbou, pri 5 ročnej fixácii sa pohybujú okolo 4,5 %, pri 15 ročnej okolo 5,35 % a bez fixácie 3,8 %. Úver zo ŠFRB, ako aj dotácia sú nenárokovateľné a teda nemusia byť poskytnuté aj napriek tomu, že žiadosti spĺňajú všetky náležitosti. Ale na druhej strane bola by škoda nevyužiť túto možnosť, veď času na vybavenie komerčných úverov je vždy dosť.  

                Nie sme spokojní s vysokými cenami zatepľovacích prác, ktoré dodávatelia ponúkajú v Lučenci. Je tu vysoká nezamestnanosť a neznížila ich ani ekonomická kríza. Sú vyššie ako vo Zvolene a Banskej Bystrici a v minulom roku boli enormne vysoké. Zhotoviteľa stavby si vyberajú vlastníci bytového domu prostredníctvom schválenej komisie. SPOOL ako správca nemá hlasovacie právo.   V tomto roku na podnet SPOOLu a po dohode s poverenými zástupcami sme zrušili dve výberové konania, ktoré vlastníkom  jedného bytového domu ušetrili skoro 73000,- € a v druhom prípade 10000,- €. Panelové bytové domy sú v zlom technickom stave a je potrebné pokračovať v obnove,  a tým predĺžiť  ich  životnosť, ale za prijateľné ceny. Zateplením obvodového plášťa a výmenou okien dochádza  k úsporám energií na teplo o 40-50 % , čo pocítia vlastníci bytov na vlastných peňaženkách  už pri prvom vyúčtovaní nákladov za teplo.  Na začiatku musí byť odhodlanie vlastníkov bytov chcieť obnoviť bytový dom. Veľkú úlohu tu zohrávajú poverení zástupcovia vlastníkov, ktorí sa snažia pre myšlienku obnovy získať aj ďalších obyvateľov domu. Je potrebné zdôrazniť, že dôkladná príprava je najdôležitejším krokom celej obnovy bytového domu. V prípade záujmu o realizáciu obnovy je potrebné, aby sa vlastníci resp. ich poverení zástupcovia informovali u správcu o postupe prípravy obnovy od vypracovania projektovej dokumentácie, výber  zhotoviteľa stavby, až po zabezpečenie financovania a realizácie obnovy. Realizácia obnovy podlieha schvaľovaniu nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, v prípade financovania obnovy z úverových zdrojov dvojtretinovou väčšinou.

V súčasnosti prebiehajú schôdze vlastníkov, kde je nanajvýš aktuálne prejaviť záujem o obnovu a začať s jej prípravou, keď chcú vlastníci bytov zatepľovať bytový dom v roku 2012  a pri financovaní  využiť podporu štátu.