banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Amatérsky hokejový klub Buzitka, Buzitka č. 197,  

Zmluva o príležitostnom užívaný ľadovej plochy  Príležitostné používanie ľadovej plochy počas zimnej prevádzky v sezóne 2016/2017 od 7.10.2016   110,-€/1 hod 30 min  6.10.2016   
  ŠK Novohrad, Lučenec, MIerová 13/305, Lučenec   Dodatok č. 4 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016  Využívanie umelého osvetleniana tréningové procesy, umiestnenie práčky v priestoroch práčovne na futbalovom štadióne   31.10.2016   
  Trifontiová Silvia, Rúbanisko III/4, Lučenec  Nájomná zmluva Prenájom bytu č. 1 na Rúbanisku III/61 166,55 € 4.11.2016 3.11.2017
  Trifontiová Silvia, Rúbanisko III/4, Lučenec Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 51 Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 51 277,-€ 4.11.2016  
   MAC REDOX Lučenec, Rúbanisko I/76, Lučenec  Zmluva o príležitostnom nájme  Prenechanie nájomcovi a nájomcom určeným osobám, do príležitostného užívania hracej plochy a šatne na účely atletických tréningových jednotiek. 10,-€/60min  7.11.2016  30.3.2017 
   Mesto Lučenec Dodatok č. 5 k mandátnej zmluve zo dňa 1.2.2010   Spravovanie majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec   13.12.2016 
 06/10/2016 Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 06/10/2016 Oprava a dobudovanie chodníka na Rúbanisku I- vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci  23.357,24 €  27.12.2016  15.4.2017 
 Z20177653_Z Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, Lučenec   Rámcová dohoda č. Z20177653_Z  Vodoinštalačný a kúrenársky materiál 1.006,75 €  1.2.2017   
   Mesto Lučenec Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti   Zabezpečenie propagácie a reklamy obchodného mena 3.000,-€  20.1.2017   
 Z20177979_Z  Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, Lučenec  Rámcová dohoda č. Z20177979_Z Elektroinštalačný materiál  1.204,79 €  27.2.2017   
  Lakatošová Mária a Lakatoš Mikuláš, Ulica barákova 1087/4, Lučenec Nájomná zmluva Prenájom bytu č. 10 na Rúbanisku III/62 196,39€ 27.1.2017 27.1.2018
   Lakatošová Mária a Lakatoš Mikuláš, Ulica barákova 1087/4, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č.53   Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 53 299,-€  6.5.2015 
 

 Aladár Belan, Muľka 11, Trebeľovce Veronika Belanová, MRŠ 10, Lučenec

 Nájomná zmluva  Prenájom bytu č. 24, na  Rúbanisku III/62 170,83 €  6.5.2015  5.5.2016 
           
 

 Aladár Belan, Muľka 11, Trebeľovce Veronika Belanová, MRŠ 10, Lučenec

 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 43  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 43 299,-€  6.5.2015 
   Marcela Marková, Rúbanisko III/20, Lučenec  Nájomná zmluva  Prenájom bytu č. 35 na Rúbanisku III/62 232,26 €  7.12.2016  6.12.2016 
   Marcela Marková, Rúbanisko III/20, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 52  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 52 420,-€  7.12.2016   
   Mesto Lučenec  Dodtok č. 5 Zmena doby nájmu     20.2.2017  31.12.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Dohoda o oprave zjavnej chyby v uzavretých zmluvách  Oprava nesprávne uvedeného čísla Zmluvy o dielo   9.3.2017   
   Mesto Lučenec Nájomná zmluva  Prenájom bunky č. 33, Rúbanisko II  1 €  20.3.2017  30.6.2017
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 20/04/2017   oprava adobudovanie chodníka na Rúbanisku I-vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci - zmena doplnenia (vetva C, D, E) 10.456,86 €  2.5.2017  15.5.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 20/04/2017/S  Oprava a dobudovanie  chodníka na Rúbanisku I-vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci - zmena doplnenia (vetva C, D, E) 10.292,18 €  3.5.2017  15.5.2017 
  Mesto Lučenec Zmluva o nájme č. 29/05/2017 Prenájom Športovej haly Aréna 300,-€   23.5.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 15/06/2017/S  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec - (vetva A) 46.513,69 €  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 15/06/2017  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec - (vetva A) 47.171,77 €  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec Darovacia zmluva  Poskytnutie daru majetkovú hodnotu - právo na užívanie Športovej haly Aréna  190,-€    3.8.2017 
   Štefan Chlebo Zmluva o nájme č. 16/06/2017   Prenájom športovej haly Aréna 440,-€    15.6.2017 
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 11/05/2017  Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec  199.989,38€  25.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 11/05/2017/S   Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec 196.839,94€  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 12/05/2017  Oprava miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec - II. etapa  99.997,91€  25.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21,Lučenec  Zmluva o dielo č. 12/05/2017/S Oprava miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec - II. etapa  98.423,14€  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 14/06/2017 Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec - vetva B  129.096,60€  28.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 14/06/2017/S  Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec - (vetva B) 127.063,58€  25.7.2017  30.9.2017 
   Hokejový club Lučenec  Podnájomná zmluva č. 06/2017  Podnájom areálu Zimného štadióna 1,-€  22.9.2017  30.6.2018 
   Amatérsky hokejový klub Rekon Halič  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy na sezónu 2017/2018  Príležitostné užívanie ľadovej plochy: sobota od 19:00 hod do 20:30 hod 110,-€ za 1 hod/30 min  21.9.2017