banner

Výberové konania pre bytový dom Tuhárske námestie 12

Úvod / Verejné oznamy / Výberové konania

Výberové konanie pre bytový dom

Tuhárske námestie 12, Lučenec

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Tuhárske námestie 12, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 41. týždni v roku 2014 sa uskutoční v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 8b ods. 3),

 

a/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu TL - 3, 8 b. j., Tuhárske námestie 12, Lučenec

 

b/ výberové konanie stavebného dozoru k realizácii stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu TL - 3, 8 b. j., Tuhárske námestie 12, Lučenec

 

c/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova  bytového domu  TL - 3, 8 b .j., Tuhárske námestie 12, Lučenec

a)         Výmena výplní otvorov – bytová časť

b)         Výmena výplní otvorov – výmena drevených lodžií

c)         Výmena výplní otvorov – spoločná časť

 

     V prípade Vášho záujmu o predloženie ponuky, si môžete vyzdvihnúť podklady: výkaz výmer, technickú správu, podmienky pre výberové konanie a zmluvu o dielo v kancelárii prvého kontaktu a. s. SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec, priehradka č. 1, Ing. Olšiaková Zuzana. 

Žiadame  záujemcov, aby si termín vyzdvihnutia podkladov dopredu dohodli na t. č.: 047/43 04 111 alebo na olsiakova@spool.sk.

Termín predloženia ponúk – do 03.10.2014 do 1100 hod. na sekretariát a. s. SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec, kancelária č. 9,10, 1. poschodie, Bc. Valachová Andrea.