banner

Výberové konanie pre bytový dom L. Svobodu 7 - 13

Úvod / Verejné oznamy / Výberové konania

Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu L. Svobodu 7 – 13, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 2. týždni v roku 2015 sa uskutoční v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 8b ods. 3),

a/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu: 

PS 82 - BB, 64 b. j., L. Svobodu 7 - 13, Lučenec

b/ výberové konanie pre výkon stavebného dozoru k realizácii stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu: 

PS 82 - BB, 64 b. j., L. Svobodu 7 - 13, Lučenec

c/  výberové konanie na realizáciu stavebných prác – výmena výplní otvorov – bytová časť podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova  bytového domu:

PS-82-BB, 64 b. j., L. Svobodu 7 - 13, Lučenec

d/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác – výmena výťahov podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova  bytového domu:

PS-82-BB, 64 b. j., L. Svobodu 7 - 13, Lučenec

     V prípade Vášho záujmu o predloženie ponuky, si môžete vyzdvihnúť podklady: výkaz výmer, technickú správu, podmienky pre výberové konanie a zmluvu o dielo v kancelárii prvého kontaktu a. s. SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec, priehradka č. 1, Ing. Olšiaková Zuzana.

Prosíme ctených dodávateľov, aby si termín vyzdvihnutia podkladov dopredu dohodli na

t. č.: 047/43 04 111 /olsiakova@spool.sk/

t. č.: 047/43 04 124 /kelemenova@spool.sk/

t. č.: 047/43 04 105 /mullerova@spool.sk/

 Termín predloženia ponúk: do 7.1.2015 do 1100 hod. na sekretariát a. s. SPOOL,

Dr. Herza 23, Lučenec, kancelária č. 9,10, 1. poschodie, Bc. Valachová Andrea.