banner

Vyúčtovanie tepla

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

Základné legislatívne východiská vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu
- Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 8a ods. 2 - povinnosť vykonať vyúčtovanie do 31.5.
- Vyhláška URSO č. 630/2005 Z .z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
- Zmluva o výkone správy
Termíny stanovené vyhláškou
- Do 31.01. odpočty bytových vodomerov na TÚV - predloženie dodávateľovi tepla
- Do 31.03. povinnosť výrobcu tepla rozpočítať množstvo dodaného tepla na vykurovanie a ohrev TÚV
- Do 31.05. povinnosť správcu vykonať vyúčtovanie dodaného tepla pre konečného spotrebiteľa - užívateľa bytu
Náklady na dodané teplo sa určia na základe §-4 ods. 3 vyhlášky URSO 630/2005 Z.z.
- Údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste – merač tepla na päte domu
- Údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu TÚV v mieste jej prípravy –merač tepla v kotolni resp. KOS
- Regulačného príkonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulačného príkonu na teplo v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste
- Ceny tepla určenej podľa rozhodnutia URSO pozri www.urso.gov.sk – podľa dodávateľa
Rozpočítanie nákladov za teplo na vykurovanie

Rozpočítanie nákladov za teplo na vykurovanie – bez osadenia PRVN podľa §-u 5 vyhlášky
- V dome nie sú osadené PRVN – náklad za teplo na vykurovanie sa rozpočítava konečným spotrebiteľom cez m2 v pomere podlahovej plochy bytu vrátane alikvotnej časti spoločne vykurovaných priestorov k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a spoločne vykurovaných priestorov v objekte rozpočítavania
- Ak sú v dome byty resp. nebytové priestory s individuálnym vykurovaním náklady na dodané teplo sa rozdelia na základnú zložku 10% a spotrebnú zložku 90%
- Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa náklady sa vypočítajú podľa prílohy č. 1
- Ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov, tak sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytovýdh priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú len na osobnú potrebu na základe dohody s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
- Ak sa vlastníci dohodnú podľa osobitného predpisu inak rozpočítanie dodaného tepla na vykurovanie sa podľa vyhlášky neuplatňuje.
Príloha č. 1 k vyhláške 630/2005
Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov
 mesiac

vykurovanie
a teplá úžitková vody

vykurovanie
teplá úžitková voda
január
17,6 %
19 %
9 %
február
14,5 %
16 %
9 %
marec
14 %
15 %
8 %
apríl 9 % 9 % 8 %
máj 2 % 1 % 8 %
jún 1,6 % 0 % 8 %
júl 1,6 % 0 % 8 %
august 1,6 % 0 % 8 %
september 2 % 1 % 8 %
október 8 % 8 % 8 %
november 12 % 14 % 9 %
december 16,1 % 17 % 9 %
Rozpočítanie nákladov za teplo na vykurovanie – s osadenými PRVN – podľa §-u 7 vyhlášky
- Ak sú v objekte rozpočítavania osadené PRVN náklady na teplo sa rozdelia na:
- ZÁKLADNÚ ZLOŽKU  –  60 % - resp. podľa dohody vlastníkov - viď. zmluva o výkone správy
- SPOTREBNÚ ZLOŽKU – 40 % - resp. podľa dohody vlastníkov - viď. zmluva o výkone správy
Základná zložka sa rozpočíta cez m2 v pomere podlahovej plochy bytu vrátane alikvotnej časti spoločne vykurovaných priestorov k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a spoločne vykurovaných priestorov v objekte rozpočítavania
- Základná zložka sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov resp. nebytových priestorov, ktorí  majú individuálne vykurovanie
Spotrebná zložka sa rozpočíta tak, že náklad spotrebnej zložky sa vydelí súčtom všetkých odčítaných jednotiek PRVN = náklad na jeden dielik x počet jednotiek odčítaných v byte užívateľa s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu -príloha 2
- V prípade ak užívateľ odmietol umožniť vykonať odčítanie PRVN alebo neoprávnene do nich zasahoval spotrebná zložka sa mu určí vo výške 1,5 násobku priemernej spotrebnej zložky v dome
- V prípade poruchy  PRVN v byte sa spotrebná zložka určí náhradným výpočtom = náklad spotrebnej zložky : celková podlahová plocha bytov vrátane spoločne vykurovaných priestorov x podlahová plocha bytu vrátane alikvotnej čiastky spoločne vykurovaných priestorov
Príloha č. 2
k vyhláške č. 630/2005 Z. z.
  Koeficienty ki zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti
- miestnosť s dvomi vonkajšími stenami (rohová miestnosť) - 0,90
- miestnosť s dvomi vonkajšími stanami, z ktoroých jedna smeruje na sever alebo východ - 0,82
- tretia susediaca stena s vonkajším prostredím - 0,93
- najvyššie podlažie - plochá strecha - 0,80
- najvyššie podlažie - pod nevykurovanou, neupravenou povalou - 0,85
- najnižšie podlažie - nad terénom, nevykurovanou pivnicou - 0,80

Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient k zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti

vypočíta podľa vzorca    k = 1 - ∑ (1-ki) , kde

k – výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,

ki – koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.

Príklad výpočtu koeficientu zohľadňujúceho nepriaznivú polohu miestnosti

Byt  sa nachádza v najvyššom podlaží pod plochou strechou - koeficient  0,8

Zároveň má miestnosť s dvoma vonkajšími stenami (rohová miestnosť) – koef. 0,9

Výsledný koef. k=1-[(1-0.8)+(1-0.9)]=0,7

Súčet indikovaných údajov zameraných na PRVN v byte =1000 po korekcii koeficientom =700-korigovaný údaj

Spotrebná zložka pre užívateľa = náklad na spotrebnú zložku pre bytový dom v € : súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpočítania x súčet korigovaných indikovaných v byte užívateľa


Rozpočítanie nákladov za teplo na prípravu TÚV

Náklady vyfaktúrované  dodávateľom  tepla na prípravu TÚV sa rozdelia na:

1. Základnú zložku – tvorí 10% z celkového nákladu na teplo do TÚV, ktorá sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt, ak je v byte zabezpečená dodávka TÚV

Príklad: Náklad na TÚV v dome = 16 481,40 €

Zákl.zl. 10% = 1 648,14 € /    112 bytov   ->  14,715536    x     1  byt      =   14,716 €

 

2. Spotrebnú zložku - tvorí 90% z celkového nákladu na teplo do TÚV, ktorá sa rozpočíta konečnému spotrebiteľovi v pomere údaja nameraného na vodomere TÚV u konečného spotrebiteľa v m3 * k súčtu nameraných spotrieb všetkých bytových vodomerov nameraných v bytovom dome.

Príklad: Náklad na TÚV v dome =16 481,40 €

Spotr. zl. 90% = 14833,26 € / 2 580,221 m3x     ->  5,748833  x  31.091 m3*  =  178,737 €

 

NÁKLAD NA:

TEPLO NA OHREV TÚV/byt pri spotrebe 31,091 m3     =  14,716 +  178,737 = 193,453 €

 

TEPLO NA OHREV TÚV/byt pri spotrebe   0 m3     =    14,716 €

 
n 
nDoporučené koeficienty ki zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:
nmiestnosť s dvoma vonkajšími stenami (rohová miestnosť) 0,90
nmiestnosť s dvoma vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82
ntretia stena susediaca s vonkajším prostredím 0,93
nnajvyššie podlažie – plochá strecha 0,80
nnajvyššie podlažie – pod nevykurovanou, neupravenou povalou 0,85
nnajnižšie podlažie – nad terénom, nevykurovanou pivnicou 0,80
nPri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient k zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti
nvypočíta podľa vzorca    k = 1 - (1-ki) , kde
nk – výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,
nki – koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.