banner

Význam obnovy bytových domov

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

Na začiatku musí byť odhodlanie vlastníkov bytov chcieť obnoviť bytový dom. Veľkú úlohu tu zohrávajú poverení zástupcovia vlastníkov, ktorí sa snažia pre myšlienku obnovy získať aj ďalších obyvateľov domu. Je potrebné zdôrazniť, že dôkladná príprava je najdôležitejším krokom celej obnovy bytového domu. V prípade záujmu o realizáciu obnovy je potrebné, aby sa vlastníci resp. ich poverení zástupcovia informovali na technickom a ekonomickom úseku o postupe prípravy obnovy od vypracovania projektovej dokumentácie cez výberové konanie zhotoviteľa stavby až po zabezpečenie financovania a realizovania obnovy. Realizácia obnovy podlieha schvaľovaniu nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, v prípade financovania obnovy z úverových zdrojov dvojtretinovou väčšinou.


Význam zatepľovania bytových domov:

- zníženie spotreby energie na vykurovanie
- zníženie emisii CO2 a iných skleníkových plynov
- eliminovanie zatekania cez obvodové plášte, strešné plášte a výplňové konštrukcie
- odstránenie hygienických nedostatkov (plesní)
- vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty obvodových stien
- zamedzenie korózie výstuže v stykoch a paneloch
- zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie (zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcii)
- predĺženie životnosti budovy
- zlepšenie architektonického vzhľadu budovy
- zlepšenie zdravia obyvateľov

Komplexné zateplenie bytových domov nielen predlžuje životnosť bytových domov ale v spojení s hydraulickým vyregulovaním systému vykurovania podstatne zefektívňuje vykurovanie bytových domov

         Súčastný stav a vek bytového fondu, postaveného najmä panelovou technológiou, dospel do štádia, kedy je viac ako nutná komplexná rekonštrukcia bytového domu. Celková regenerácia bytových domov je bezpodmienečnou podmienkou predĺženia ich životnosti. Okrem odstránenia statických vád, ktoré pri mnohých stavebných sústavách vážne ohrozujú životnosť konštrukčných prvkov, vzniká potreba komplexného zateplenia budov. Je to ovplyvnené aj relatívne vysokou mierou úniku tepla, pričom kvalitné zateplenie dokáže ušetriť až 30  % nákladov na vykurovanie. Okrem finančných a energetických úspor prináša takéto riešenie aj ďalšie výhody technického charakteru, ako je odstránenie plesní, zlepšenie tepelnej pohody a tým aj zvýšenie kvality bývania.

         Z uvedeného dôvodu akciová spoločnosť SPOOL Lučenec vzhľadom na zlý technický stav bytových domov započala od roku 2007 s realizáciou obnovy bytových domov. Táto komplexná obnova bytového domu pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, zateplenia technického podlažia a stropu zádveria, výmeny schodišťových okien, ako i z celkovej rekonštrukcie balkónov, alebo lodžií. Vo väčšine bytových domov je súčasťou komplexnej obnovy aj výmena bytových okien, ktorá je  realizovaná pred  samotným zateplením  bytového domu.

V priebehu rokov 2007 – 2010 bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie systému ÚK v 46 spravovaných bytových domoch a obnova bytových domov zateplením bola  zrealizovaná v 17 bytových domoch.

        Akciová spoločnosť spravuje celkom 3305 bytov, z toho 257 v majetku Mesta Lučenec.   Do roku 2010 komplexná obnova resp. čiastočná zahŕňa 978 bytov, pričom bola realizovaná  v jednotlivých rokoch podľa nasledovného rozpisu:   


Rok 2007 - Bytový dom      Rúbanisko III. č. 5, Lučenec – 65 b.j.

Rok 2008 - Bytový dom      Námestie republiky č. 3, Lučenec – 41 b.j.

                                       Rúbanisko I. č. 9, Lučenec -  40 b.j.

                                       Novohradská ul. č. 26-32, Lučenec – 64 b.j.   

Rok 2009 - Bytový dom      Rúbanisko II. č. 59, Lučenec – 71 b.j.

                                       M.R.Štefánika č. 7,8,9, Lučenec – 69 b.j.

                                       Rúbanisko I. č. 23-27, Lučenec- 70 b.j.

                                       Rúbanisko III. č. 1, Lučenec – 65 b.j.

Rok 2010 - Bytový dom      Rúbanisko I. č. 1-8, Lučenec – 112 b.j.

                                       Rúbanisko II. č. 20 – 26, Lučenec – 105 b.j.

                                       Rúbanisko II. č. 27,28, Lučenec -  30 b.j.

                                       Rúbanisko II. č. 62, Lučenec – 71 b.j.

                                       Rúbanisko II. č. 71-75, Lučenec – 104 b.j.

                                       M.R.Štefánika č. 15, Lučenec – 55 b.j.

                                       Daxnerova ul. č. 1,2, Lučenec – 16 b.j.

                                       Haličská č. 1,3,5, Lučenec – 12 b.j.

                                       Kuzmányho 8,10,12, Lučenec – 36 b.j. 

Rok 2011 – Bytový dom     Rúbanisko II. č. 40-42, Lučenec – 72 b.j.

                                       Mierova ul. Č. 4,6, Lučenec – 30 b.j.

                                       Rúbanisko II. č. 67-70, Lučenec – 80 b.j.

                                       Malinovského ul. č. 10,11, Lučenec – 21 b.j.

                                       Erenburgova ul. č. 17,23, Lučenec – 43 b.j.