banner

Význam zatepľovania bytových domov

Úvod / Aktuality

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií, preto považujeme za nevyhnutné hľadať možnosti ako usporiť energie a tým znížiť náklady na vykurovanie. Jednou z najefektívnejších ciest úspory je komplexná obnova bytového domu zateplením,  výmenou okien za plastové a realizáciou hydraulického vyregulovania systému ÚK. Akciová spoločnosť SPOOL sa od roku 2007 zameriava na zníženie spotreby tepla v spravovaných bytových domoch.V priebehu rokov 2007 – 2010 bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie systému ÚK v 46 spravovaných bytových domoch .Obnova bytových domov zateplením bola v priebehu rokov 2007-2010 zrealizovaná v 17 bytových domoch.

Význam zatepľovania bytových domov:

- zníženie spotreby energie na vykurovanie
- zníženie emisii CO2 a iných skleníkových plynov
- eliminovanie zatekania cez obvodové plášte, strešné plášte a výplňové konštrukcie
- odstránenie hygienických nedostatkov (plesní)
- vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty obvodových stien
- zamedzenie korózie výstuže v stykoch a paneloch
- zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie (zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcii)
- predĺženie životnosti budovy
- zlepšenie architektonického vzhľadu budovy
- zlepšenie zdravia obyvateľov

Komplexné zateplenie bytových domov nielen predlžuje životnosť bytových domov ale v spojení s hydraulickým vyregulovaním systému vykurovania podstatne zefektívňuje vykurovanie bytových domov .