banner

Zimný štadión

Úvod / Športoviská

Otváracie hodiny zimného štadióna:

Verejné korčuľovanie/(49.týždeň)

 02.12.2019 Pondelok                           Zatvorené!
 03.12.2019 Utorok                               Zatvorené!
 04.12.2019 Streda     od 10:00 do 13:00 + od 17:30 do 18:30 hod.
 05.12.2019 Štvrtok                               Zatvorené!
 06.12.2019 Piatok                       od 11:00 do 13:00 hod.
 07.12.2019 Sobota     od 10:30 do 13:00 + od 16:30 do 18:00 hod.
 08.12.2019 Nedeľa                      od 16:00 do 18:00 hod.

                  Hodiny pre verejnosť sú týždenne upravované podľa 
tréningov a zápasov HC Lučenec

 informácie ohľadom verejného korčuľovania nájdete aj v informačnej vitríne zimného štadióna, 

 alebo sa môžete informovať na čísle 0907 806 425 (prevádzka ZŠ).

Kluby, školy, organizácie a záujemcovia o prenájom ľadovej plochy Zimného štadióna

  sa môžu informovať na čísle 0908 962 589, alebo mailom na majoros@spool.sk

Cenník zimného štadióna / platný od 01.06.2019

Jednorázový vstup:  

Deti do 6 rokov                                                       1,50 €          
Deti do 15 rokov     2,00 €
Nad 15 rokov, Dospelí     3,00 €
Nekorčuľujúci návštevníci     1,00 €
ZŤP a Organizované skupiny (nad 10 osôb) 50% zľava
 
Služby, prenájom:

Trenažér korčuľovania     3,00 €/hod.+zál.5€
Brúsenie korčúľ     3,00 €
Skrinka na veci     1,00 €/deň+zál.5€
Prenájom ľadovej plochy   60 min.   85,00 €
Prenájom ľadovej plochy   75 min. 110,00 €
Prenájom ľadovej plochy   90 min. 120,00 €
Prenájom ľadovej plochy 120 min. 150,00 €
Turnaj (od 08:00 do 16:00 hod.) 500,00 €
Brúsenie noža (Rolba)   50,00 €

                               záloha za zapožičanie trenažéra korčuľovania, alebo za kľúč od skrinky 

                               Vám bude vrátená po ich odovzdaní (v nepoškodenom stave) v pokladni


                                                     Prevádzkový poriadok

Vypracovaný v zmysle § 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 6 Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné športové zariadenia

 

Zariadenie:                           ZIMNÝ ŠTADIÓN - LUČENEC

Vypracoval:                          Ing. Igor  Haluška

                                             Ing. Renata Sekeráková

Dátum vypracovania:            Február  2012

Platnosť od :                         Február  2012

 

Obsah:

Účel

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Poloha, využitie a kapacita zimného štadióna

Prevádzková doba zariadenia

Údaje o poskytovaných službách

Podmienky  prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a užívateľov zariadenia 

a)  Pravidlá pre vstup, pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa osôb v priestoroch Z.Š.

b)  Povinnosti  návštevníkov verejného korčuľovania

c)  Povinnosti športovcov

d)  Povinnosti prevádzkovateľa zimného štadióna

 

Účel:

   Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s  § 6 Vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

   Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na zimnom štadióne, ako aj povinnosti prevádzkovateľa, ktorý zimný štadión spravuje a prevádzkuje.

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku zimného štadióna, ako aj pre návštevníkov, ktorí sa nachádzajú v jeho priestoroch.

 

A/ Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov zariadenia:

Zimný štadión

Názov prevádzkovateľa:

SPOOL a.s.

Sídlo:

Dr.Herza č.23, 984 01 Lučenec

IČO:

31 586 392

IČ DPH:

SK2020464974

 

Poloha, využitie a kapacita zimného štadióna:

Objekt zimného štadióna je situovaný v oddychovej zóne mesta na križovatke ulíc Boženy Nemcovej a Športovej ulice v západnej časti mesta Lučenec.

Hlavný vstup je situovaný z parkoviska od ulice Športovej z pozdĺžnej strany objektu. Z ulice Športovej je rovnako situovaný zásobovací a obslužný vstup k objektu z jeho juhozápadnej strany. Na ulici Športovej sa tiež nachádza parkovisko pre prípadné pohotovostné státia ako aj pre návštevníkov. Zo spomínaných ulíc bude zabezpečený prístup požiarnej techniky, polície, zdravotníckej pomoci a samotné zásobovanie objektu.

Z hľadiska funkčného využitia je objekt vybudovaný ako zimný štadión. Z funkčného hľadiska je objekt rozčlenený na priestor ľadovej plochy, hľadisko, sociálno-obslužné priestory pre športovcov a v pôvodnom objekte sa nachádzajú administratívne priestory, technické priestory vybavenia a sociálne priestory pre návštevníkov zimného štadióna. Areál zimného štadióna je z južnej strany oplotený a rozdelený na priestor pre návštevníkov a zvyšné obslužné priestory a vnútro areálové komunikácie.

Využívanie zimného štadióna bude na športové podujatia – hokejové zápasy, tréningy hokejistov, pre korčuľovanie verejnosti ako aj na prípadné spoločenské podujatia na ľadovej ploche súvisiace s využívaním ľadovej plochy na korčuľovanie.

Hlavný vstup pre návštevníkov je od parkoviska a je situovaný v úrovni horných radov tribúny k pokladni vo vstupe. Zo vstupu je riešený prístup do hľadiska, schodiskom do šatne a sociálnych zariadení pre verejnosť ako aj vstup do administratívnej časti zimného štadióna. Do hľadiska resp. z hľadiska vedú štyri vstupy priamo na voľné priestranstvo pred štadiónom zo strany ulice B. Nemcovej. Z južnej strany sú vstupy do šatní pre hokejistov a hokejové kluby, ktoré sú pre verejnosť neprístupné a obslužný vstup  sekčnými vrátami.

 

Priestory zimného štadióna sa delia podľa využitia na:

 • Priestory prístupné pre návštevníkov ZŠ
 • Priestory nájomné
 • Zázemie pre hráčov a obslužný personál
 • Priestory prevádzkovateľa ZŠ
 • Priestory technologické

Kapacita zimného štadióna:

 • Počet miest na sedenie – diváci spolu: 1100
 • Počet miest pre imobilných: 7
 • Celková kapacita štadióna podľa projektu PO: 1430 osôb pri športe
 • Počet parkovacích miest: celkom 44

 

Prevádzková doba zariadenia:

O začiatku sezóny verejného korčuľovania rozhoduje predstavenstvo prevádzkovateľa a začína najneskôr v mesiaci november a končí v mesiaci marec. Ľadová plocha nie je delená pre začiatočníkov a malé deti. Cenu vstupného určuje a zverejňuje prevádzkovateľ.

Prevádzkovú dobu stanovuje prevádzkovateľ s prihliadnutím na využitie ľadovej plochy športovcami a verejnosťou. Prevádzková doba sa viditeľne umiestni pri vstupe do objektu a bude zverejnená na web stránke prevádzkovateľa. Prevádzková doba môže byť v rozsahu 6:00 – 22:00 hod. V čase od mája do augusta je zimný štadión pre verejnosť uzavretý a vstup je povolený len na základe dohody s prevádzkovateľom objektu.

 

Údaje o poskytovaných službách:

Na zimnom štadióne sú poskytované služby v oblasti telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti v individuálnych a kolektívnych športových aktivitách športovcov a najširších vrstiev občanov mesta ako aj ostatných návštevníkov. ZŠ je primárne navrhnutý ako zimný štadión – športová hala s ľadovou plochou, hľadiskom so sociálnymi a obslužnými priestormi. Prenájom priestorov ZŠ na všetky tréningové procesy, zápasy príp. kultúrne podujatia musí byť na základe samostatných nájomných zmlúv, kde sú presne vyšpecifikované a stanovené všetky podmienky nájmu.

 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a užívateľov zariadenia:

a)   Pravidlá pre vstup, pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa osôb v priestoroch zimného štadióna:

 • Vstup do priestorov areálu ZŠ je podmienený dodržiavaním platných zákonov, noriem a tohto prevádzkového poriadku
 • Do priestorov ZŠ vstupuje každý na vlastné riziko
 • Osoba nachádzajúca sa v objekte je povinná udržiavať čistotu a poriadok, šetriť zariadenie ZŠ a rešpektovať pokyny prevádzkovateľa
 • Vstup je povolený len s platnou vstupenkou
 • Každá osoba je povinná podrobiť sa kontrole vstupu na overenie platnosti vstupenky
 • Zákaz vstupu do priestorov ZŠ majú osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
 • Po opustení priestorov ZŠ stráca vstupenka platnosť. Držiteľ musí mať túto u seba pre prípadnú kontrolu usporiadateľa – prevádzkovateľa. Každý účastník vstupujúci do objektu súhlasí s osobnou bezpečnostnou prehliadkou svojej osoby a batožiny z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti ostatných osôb. Odmietnutie kontroly je dôvodom k zamietnutiu vstupu do priestorov ZŠ
 • Do priestorov ZŠ je zakázané nosiť alkohol, potraviny, fľaše, natlakované predmety, nádoby všetkého druhu (sklenené, PET, plechovky), predmety zo skla, reklamné materiály, politické letáky, drogy, omamné látky, zbrane, trhaviny, záznamové zariadenia, horľaviny, delobuchy, tyče a iné predmety ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví a majetku ZŠ, usporiadateľa, prevádzkovateľa a návštevníkov.
 • Nebezpečnosť predmetu je oprávnený posúdiť prevádzkovateľ alebo organizátor akcie
 • V prípade porušenia týchto zákazov je prevádzkovateľ alebo organizátor akcie oprávnený návštevníka vykázať bez práva na vrátenie vstupného
 • Účasť na bitke, napadnutie usporiadateľa či iného návštevníka, rasovo motivované skandovanie, maskovanie, či zakrývanie vlastnej identity, vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu, či do iných priestorov ZŠ a iné chovanie v rozpore s právnymi predpismi alebo zásadami slušného chovania je dôvodom na okamžité vykázanie z objektu ZŠ bez práva na vrátenie vstupného. Prevádzkovateľ alebo organizátor akcie je v takomto prípade rovnako oprávnený požadovať plnú náhradu všetkej vzniknutej škody vrátane ušlého zisku (v dôsledku udelenia pokuty, preloženia zápasu, zrušenie podujatia a pod.)
 • V priestoroch ZŠ je povolená iba konzumácia nápojov a jedla zakúpených v zariadení štadióna a v určenom priestore
 • V objekte je prísne zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom
 • V priestoroch ZŠ platí prísny zákaz fajčenia
 • Zákaz hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu
 • Náhrada za škodu spôsobenú návštevníkom bude vymáhaná v zmysle platných noriem a zákonov SR
 • V prípade evakuácie objektu je každý návštevník nachádzajúci sa v objekte povinný dodržiavať požiarnu poplachovú smernicu a evakuačný plán
 • Zákaz vstupovať na ľadovú plochu počas úpravy ľadovej plochy
 • Zákaz vstupovať na ľadovú plochu bez športovej obuvi a ochranných pomôcok
 • Verejnosť a športovci sa do športovej obuvi (korčúľ) prezúvajú len v priestoroch na to určených (šatne)
 • Je prísny zákaz vstupovať návštevníkom ZŠ do priestorov, ktoré sú pre verejnosť uzavreté resp. zákaz vstupu do nich je vyznačený
 • Prevádzkovateľ resp. usporiadateľ podujatia nepreberajú zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku návštevníka spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi z ľadovej plochy. Škodu je možné uplatniť priamo u osoby, ktorá svojím konaním škodu spôsobila
 • Zákaz odkladania a skladovania batožiny v priestoroch ZŠ okrem priestorov na to určených
 • Prevádzkovateľ ani organizátor nezodpovedá za stratu vecí uložených mimo miesta vyhradeného na odkladanie či úschovu vecí
 • Organizátor podujatia resp. prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zdravotnícku, protipožiarnu a usporiadateľskú službu a dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny a plán civilnej ochrany pre prípad úniku čpavku
 • Správa zimného štadióna má právo akúkoľvek tréningovú hodinu 48 hodín pred jej uskutočnením odvolať
 • Organizátor verejných telovýchovných a športových podujatí sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných a turistických podujatí
 • Nájomcovia a organizátori (HC Lučenec, amatérske hokejové kluby) zabezpečia, aby hokejisti (hokejové kluby hostí) s hokejovou výstrojov vstupovali do objektu zimného štadióna výlučne z južnej strany Športovej ulice cez vstup do šatní pre športovcov, ktorý je pre verejnosť neprístupný
 • Za chovanie nájomcov, hosťujúcich mužstiev, žiakov, študentov a iných organizovaných kolektívov nesú zodpovednosť ich tréneri, vedúci, učitelia alebo osoby na ktorých je prenájom priestorov evidovaný
 • Návštevník svojim vstupom do priestorov ZŠ udeľuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré budú vyhotovené v priebehu jeho prítomnosti v ZŠ prostredníctvom akejkoľvek technickej metódy, smú byť použité podľa uváženia prevádzkovateľa alebo organizátora akcie a to bez akéhokoľvek nároku návštevníka na náhradu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Návštevník súhlasí, že tieto fotografie, filmy alebo videozáznamy môžu byť bez nároku na náhradu vysielané vnútornou projekciou ZŠ
 • Návštevník je povinný ohlásiť prevádzkovateľovi všetky zranenia utrpené v areáli ZŠ

 

b)   Povinnosti návštevníkov verejného korčuľovania:

 • Korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť návštevníka
 • Vstup deťom mladším ako 6 rokov do priestorov ZŠ je povolený len v sprievode dospelej osoby
 • Deti mladšie ako 7 rokov sú pri korčuľovaní povinné používať prilbu
 • Je zakázané korčuľovať v skupinách v protismere, neprimerane rýchle a tým ohrozovať ostatných korčuľujúcich
 • Počas verejného korčuľovania je zákaz používania hokejky, puku a iných predmetov, ktoré by mohli ostatným spôsobiť zranenie
 • Na ľadovej ploche je zakázaná konzumácia jedál a pitie nápojov
 • Vstup na ľadovú plochu a z ľadovej plochy je povolený len určenými vchodmi v mantineli
 • Preliezanie ohradenia, mantinelov a sedenie na mantineloch je zakázané
 • Návštevníci sú povinný dodržiavať pokyny správy zimného štadióna, usporiadateľskej služby na ľade a ostatných pracovníkov ZŠ
 • Návštevníci – účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany, hygieny, plán civilnej ochrany - evakuačný plán a prevádzkový poriadok

 

c)   Povinnosti športovcov:

 • Vstup na zimný štadión je z južnej strany Športovej ulice, cez vchod do sociálnej budovy, ktorá je uzavretá a pre  verejnosť nie je prístupná
 • Do objektu zimného štadióna s hokejovou výstrojov sa vstupuje výlučne cez vstup pre hokejistov a hokejové kluby, ktorý je na to určený a verejnosti neprístupný (južná strana)
 • Športovci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a zdravotné opatrenia
 • Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedajú všetci športovci a osoby podieľajúce sa na organizovaní hokejových zápasov a tréningov
 • Vstup na štadión majú len tí športovci, ktorí majú tréningovú hodinu. Športovci môžu prísť do objektu maximálne 1 hod. pred tréningom a po ukončení tréningu sú povinní opustiť štadión
 • Šatne pre športovcov vydáva správa zimného štadióna , po ukončení sezóny sa kľúče odovzdajú správcovi štadióna
 • Šatne na jednorazové využitie prideľuje prevádzkovateľ ZŠ. Kľúče vydáva zamestnanec k tomuto účelu určený. Kľúče je zakázané odnášať z priestorov ZŠ
 • Za škody spôsobené na zariadeniach v objekte zimného štadióna je zodpovedný vinník, ak sa vinník nezistí, uhradí škodu klub, ktorý mal v čase vzniku škody tréning
 • Správa zimného štadióna má právo zrušiť tréningovú hodinu z prevádzkových, technických dôvodov alebo z dôvodu verejného alebo celospoločenského záujmu

 

d)   Povinnosti prevádzkovateľa zimného štadióna:

 • Prevádzkový poriadok umiestniť na viditeľnom mieste tak, aby sa s ním mohli oboznámiť všetci užívatelia ľadovej plochy, návštevníci a zamestnanci 
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení prevádzkového poriadku ako aj prevádzkových poriadkov jednotlivých zariadení (kotolňa, strojovňa chladenia) ako aj ostatných predpisov súvisiacich z prevádzkou zariadenia
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za údržbu technologických zariadení objektu
 • Prevádzkovateľ zabezpečuje opravy, pravidelné kontroly, skúšky a revízne prehliadky stanovených zariadení v určených termínoch a periodicite
 • Dodržiavať stanovený harmonogram tréningových hodín, zápasov a iných podujatí
 • Pripravuje ľadovú plochu na tréningový proces, zápas resp. iné podujatie
 • Pri prevádzke zimného štadióna je správca povinný dodržiavať hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Všetci zamestnanci musia dôsledne dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku na pracovisku
 • Spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri vytváraní zdravého a hygienicky nezávadného prostredia počas celej prevádzkovej doby
 • Spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku a ochrane majetku
 • Spolupracuje s hasičským a záchranným zborom pri protipožiarnej prevencii a pre prípad mimoriadnych situácií spojených s evakuáciou osôb ako aj pri kontrole a revízii protipožiarneho zabezpečenia objektu
 • Je oprávnený vykázať z objektu zimného štadióna takých športovcov a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržujú disciplínu a prevádzkový poriadok