banner

Zoznam Sprostredkovateľov

Úvod / Správa bytových domov / Výkon správy

SPOOL a.s. ako správca bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.

zverejňuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj zamestnancov SPOOL a.s. zoznam Sprostredkovateľov, ktorý v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. § 8 spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv za podmienok  a na účel dojednaným prevádzkovateľom akciovou spoločnosťou SPOOL a spôsobom podľa zákona č. 122/2013 Z.z.

- ista Slovakia, Podunajská č. 25, 821 06 Bratislava

- Slovenská pošta a.s., Partizánska č. 9, 975 99 Banská Bysrtica

- JUDr. Róbert Gombala, ul. Rádayho 14/A, 984 01 Lučenec

- JUDr. Ondrej Zachar, ul. 1. mája 1018/1, 031 01 Liptovksý Mikuláš